Hướng dẫn sử dụng

Lôgíc học đại cương: Sách giáo trình dùng trong các trường đại học (In lần thứ 2)

Loại tài liệu: Tài liệu số - giáo trình

Thông tin trách nhiệm: Nguyễn, Thúy Vân; Nguyễn, Anh Tuấn

Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2009

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Trình bày những kiến thức chung về bản chất của logic học, về khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và giả thuyết, về các quy luật của tư duy logic chính xác.

Ngôn ngữ:vi
Thông tin trách nhiệm:Nguyễn, Thúy Vân; Nguyễn, Anh Tuấn
Thông tin nhan đề:Lôgíc học đại cương: Sách giáo trình dùng trong các trường đại học (In lần thứ 2)
Nhà Xuất Bản:Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình:giáo trình
Mô tả vật lý:262 tr.
Năm Xuất Bản:2009

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)