Hướng dẫn sử dụng

Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Vũ, Cao Đàm

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2008

(Tải app tại đây để đọc sách)
Ngôn ngữ:Vie
Thông tin trách nhiệm:Vũ, Cao Đàm
Thông tin nhan đề:Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Nhà Xuất Bản:Giáo dục
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:208 tr.
Năm Xuất Bản:2008

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)