Hướng dẫn sử dụng

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhà Xuất Bản: H.: Chính trị Quốc gia

Năm Xuất Bản: 2008

(Tải app tại đây để đọc sách)
Thông tin trách nhiệm:Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin nhan đề:Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng
Nhà Xuất Bản:H.: Chính trị Quốc gia
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:323 tr.
Năm Xuất Bản:2008

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)