Hướng dẫn sử dụng

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhà Xuất Bản: H. : CTQG

Năm Xuất Bản: 2015

(Tải app tại đây để đọc sách)
Thông tin trách nhiệm:Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin nhan đề:Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhà Xuất Bản:H. : CTQG
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:.pdf
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)