Hướng dẫn sử dụng

Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm:

Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm Xuất Bản: 2021

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Giáo trình cung cấp cho sinh viên những tri thức vừa cơ bản, vừa chuyên sâu, mang tính hệ thống về quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương nhập môn, trình bày về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung chính 03 chương: Chương 1 nêu quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); Chương 2 nêu về quá trình Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 - 1975); Chương 3 nêu quá trình Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (từ năm 1975 đến nay).

Ngôn ngữ:vi
Thông tin nhan đề:Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Nhà Xuất Bản:Chính trị Quốc gia Sự thật
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:440 tr.
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)