Hướng dẫn sử dụng

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm:

Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm Xuất Bản: 2021

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Thực hiện các nghị quyết của đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 28/3 năm 2014, Trung ương đảng ban hành kết luận số 94 về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Kết luận số 94 khẳng định, đổi mới việc học tập bao gồm cả nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giáo viên lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân có tầm quan trọng chiến lược; đồng thời yêu cầu đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, tầm một tiếng mới, có kết quả, chất lượng cao hơn, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội; bảo đảm thế hệ trẻ Việt Nam luôn trung thành với mục tiêu, ý tưởng của đảng và với chế độ xã hội chủ nghĩa. Dưới sự chủ trì của Ban tuyên giáo trung ương đảng, Bộ giáo dục và đào tạo, trực tiếp là ban chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình lý luận chính trị, trong những năm qua, việc tổ chức biên soạn cuốn giáo trình các môn lý luận chính trị được thực hiện nghiêm túc, công phu, cẩn trọng với nguyên tắc cần phân định rõ nội dung của từng đối tượng học, từng cấp học, bậc học, tránh trùng lắp, đồng thời bảo đảm tính liên thông. Giáo trình được kết cấu gồm 6 chương, trình bày những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Chương 1 đề cập những vấn đề chung nhất của môn học (khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh); Chương 2 trình bày cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Các chương còn lại gồm các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.

Ngôn ngữ:vi
Thông tin nhan đề:Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Nhà Xuất Bản:Chính trị Quốc gia Sự thật
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:272 tr.
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)