Hướng dẫn sử dụng

Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Đào, Trí Úc; Hoàng, Thị Kim Quế

Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Môn học Đại cương về nhà nước và pháp luật cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật: những quy luật chung nhất, những phạm trù, khái niệm chủ yếu nhất, những mối liên hệ phổ biến nhất của nhà nước và pháp luật. Môn học này giúp chúng ta lý giải về bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cũng như của các thiết chế nhà nước; những đặc trưng chủ yếu, những chức năng cơ bản của pháp luật, các hình thức tồn tại của pháp luật, các chế định pháp luật, ngành luật và hệ thống pháp luật; sự tương tác của pháp luật với đạo đức, văn hóa và các phạm trù xã hội khác. Môn học Đại cương về nhà nước và pháp luật cũng sẽ giúp nhìn nhận được mối liên hệ giữa nhà nước với các thiết chế chính trị, xã hội và với kinh tế, nhằm thấy rõ và để tìm kiếm những giải pháp tốt nhất cho việc phát huy vai trò điều tiết và quản lý của nhà nước đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội; xác định đúng đắn giới hạn tác động và can thiệp, hỗ trợ của nhà nước đối với đời sống kinh tế - xã hội nhằm kiến tạo và thúc đẩy phát triển.

Ngôn ngữ:vi
Thông tin trách nhiệm:Đào, Trí Úc; Hoàng, Thị Kim Quế
Thông tin nhan đề:Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật
Nhà Xuất Bản:Đại học quốc gia Hà Nội
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:399 tr.
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)