Hướng dẫn sử dụng

Giáo trình tâm lý học xã hội

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Hoàng, Mộc Lan

Nhà Xuất Bản: ĐHQGHN

Năm Xuất Bản: 2016

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Tâm lý học xã hội là một chuyên ngành của tâm lý học đang thâm nhập sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những thành tựu đạt được của tâm lý học xã hội đang thiết thực phục vụ nhu cầu cuộc sống và được nhiều ngành khoa học cụ thể vận dụng. Tâm lý học xã hội được đưa vào giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới và ở nước ta. Điều này không phải ngẫu nhiên, bởi vì nghiên cứu, học tập môn tâm lý học xã hội giúp người đọc, người học hiểu biết về tâm lý của bản thân, tâm lý của những người khác khi sống và hoạt động trong các nhóm xã hội, đặc điểm tâm lý của các nhóm xã hội, cộng đồng, dân tộc, các quy luật, cơ chế, sự hình thành của các hiện tượng tâm lý xã hội. Giáo trình Tâm lý học xã hội được biên soạn dành cho các đối tượng là sinh viên thuộc các ngành khoa học xã hội, những người chưa có nhiều kiến thức về tâm lý học. Bởi vậy, nội dung giáo trình được trình bày một cách ngắn gọn, dễ hiểu về các vấn đề cơ bản nhất để sinh viên có thể đọc, hiểu và ứng dụng được trong nghiên cứu những vấn đề của tâm lý học xã hội. Nội dung giáo trình Tâm lý học xã hội được sử dụng trong việc giảng dạy môn học này với thời lượng là 3 tín chỉ, tương đương 45 tiết học, được chia thành 7 chương. Chương 1 giới thiệu chung về môn học, lịch sử hình thành, phát triển và các phương pháp nghiên cứu. Chương 2, chương 3, bàn luận về các mối liên hệ xã hội và ảnh hưởng xã hội, giới thiệu tiến trình con người gia nhập vào các mối quan hệ xã hội và sự ảnh hưởng của các mối quan hệ xã hội tới con người. Chương 4 và chương 5 trình bày về tri giác xã hội, nhận thức về cái Tôi, phân tích những quy luật cơ bản trong nhận thức về người khác và nhận thức về bản thân. Chương 6 giới thiệu về một số hiện tượng tâm lý cơ bản của các nhóm xã hội, mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa các cá nhân trong nhóm và giữa các nhóm. Chương 7 trình bày về bản chất, quá trình hình thành thái độ, mối quan hệ của thái độ và hành vi xã hội, ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên và văn hóa tới hành vi xã hội của con người.

Ngôn ngữ:Vie
Thông tin trách nhiệm:Hoàng, Mộc Lan
Thông tin nhan đề:Giáo trình tâm lý học xã hội
Nhà Xuất Bản:ĐHQGHN
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:309 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)