Hướng dẫn sử dụng

Giáo trình xã hội học đại cương

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm:

Nhà Xuất Bản: Đại Học Quốc gia Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

(Tải app tại đây để đọc sách)
Ngôn ngữ:Vie
Thông tin nhan đề:Giáo trình xã hội học đại cương
Nhà Xuất Bản:Đại Học Quốc gia Hà Nội
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:370 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)