Hướng dẫn sử dụng

Giáo trình xã hội học đại cương

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm:

Nhà Xuất Bản: Đại Học Quốc gia Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Đối tượng, cơ cấu, chức năng của xã hội học -- Sơ lược lịch sử và lý thuyết xã hội học -- Phương pháp nghiên cứu xã hội học -- Hành động xã hội; tương tác xã hội, quan hệ xã hội -- Cấu trúc xã hội và một số thuật ngữ liên quan -- Quyến lực, bất bình đẳng; phân táng xã hội di động xã hội -- Lệch chuần, tuân thủ và kiếm soát xã hội -- Văn hóa -- Xã hội hóa -- Biến đối xã hội

Ngôn ngữ:vie
Thông tin nhan đề:Giáo trình xã hội học đại cương
Nhà Xuất Bản:Đại Học Quốc gia Hà Nội
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:370 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)