Hướng dẫn sử dụng

Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Hà, Thị Thúy Vân; Vũ, Thị Kim Anh; Đàm, Bích Hà

Nhà Xuất Bản: Tài chính

Năm Xuất Bản: 2017

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Dịch vụ là một ngành đặc thù cả về cách thức hoạt động dịch vụ nói riêng và trong quản lý doanh nghiệp nói chung. Chính vì vậy, kế toán trong lĩnh vực dịch vụ đòi hỏi có những yêu cầu, qui định riêng gắn với đặc điểm ngành nghề và từng loại hình sản phẩm dịch vụ. Cuốn sách “Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ” nhằm làm rõ đặc điểm hoạt động kinh doanh của từng loại hình dịch vụ ảnh hưởng đến công tác kế toán tài chính tại các đơn vị này. Cuốn sách được thiết kế 8 chương, trình bày khá đầy đủ và chi tiết về các phần hành kế toán trong từng loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ...

Ngôn ngữ:vi
Thông tin trách nhiệm:Hà, Thị Thúy Vân; Vũ, Thị Kim Anh; Đàm, Bích Hà
Thông tin nhan đề:Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
Nhà Xuất Bản:Tài chính
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:402 tr.
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)