Hướng dẫn sử dụng

Tư duy có hệ thống : Tư duy đúng hướng trong thời đại quá tải thông tin = The organized mind

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Levitin, Daniel J.

Nhà Xuất Bản: Lao động xã hội

Năm Xuất Bản: 2018

(Tải app tại đây để đọc sách)
Ngôn ngữ:vi
Thông tin trách nhiệm:Levitin, Daniel J.
Thông tin nhan đề:Tư duy có hệ thống : Tư duy đúng hướng trong thời đại quá tải thông tin = The organized mind
Nhà Xuất Bản:Lao động xã hội
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:609 tr.
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)