Hướng dẫn sử dụng

Kế toán thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu và xây lắp : lý thuyết, bài tập, có lời giải

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Nguyễn, Phú Giang; Nguyễn, Quang Hùng

Nhà Xuất Bản: Tài chính

Năm Xuất Bản: 2010

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ -- Chương 2: Hạch toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng -- Chương 3: Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại -- Chương 4: Kế toán hàng tồn kho -- Chương 5: Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu -- Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư -- Chương 7: Kế toán tài sản cố định -- Chương 8: Kế toán các khoản thanh toán với người lao động và các khoản trích theo lương -- Chương 9: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp -- Chương 10: Kê toán kết quả kinh doanh và phân phối lời nhuận -- Chương 11: Kế toán tài sản bằng tiền -- Chương 12: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán -- Chương 13: kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ doanh nghiệp -- Chương 14: Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Ngôn ngữ:vi
Thông tin trách nhiệm:Nguyễn, Phú Giang; Nguyễn, Quang Hùng
Thông tin nhan đề:Kế toán thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu và xây lắp : lý thuyết, bài tập, có lời giải
Nhà Xuất Bản:Tài chính
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:488 tr.
Năm Xuất Bản:2010

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)